Säännöt

Pro Porla ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pro Porla ry ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Lohjan kaupungissa sijaitsevan ainutlaatuisen Porlan vanhan kalanviljelylaitoksen alueen kehittäminen kaupunkilaisten virkistysalueena sen luontoa ja historiaa kunnioittaen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– järjestää koulutus- ja muita informaatiotilaisuuksia ja kokouksia
– antaa lausuntoja tarkoitukseensa liittyvissä asioissa
– yhdistää jäsentensä erityisosaamisen laaja-alaiseksi toiminnaksi
– suunnittelee kaupunkilaisten hyvinvointia tukevia tapahtumia
– pitää jäsentensä yhteisissä asioissa keskitetysti yhteyttä viranomaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin sekä tekee aloitteita ja esityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, jälkisäädöksiä sekä hakea toiminta- ja projektiavustuksia
– omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta ja arvopapereita
– toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia, arpajaisia ja myyjäisiä

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen, Lohjan seudulla toimiva yhteisö.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen ja kannatusjäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä yhteentoista (5 – 11) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.

Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä on kalenterivuosittain erovuorossa puolet.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä nimeää yhdistyksen toiminnalle tarpeelliset työryhmät ja toimikunnat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
– johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
– tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
– hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
– asettaa tarpeelliset työryhmät ja toimikunnat
– ottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä työehdot
– hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
– pitää yhdistyksen jäsenrekisteriä

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa / tilintarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa / tilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt ovat voimassa 27.11.2014 alkaen.